Wettelijke kennisgeving

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor de verkoop van producten aan jou door SHAKEMENT B.V.. Lees deze voorwaarden goed door voordat je een bestelling plaatst bij SHAKEMENT. Door een bestelling te plaatsen bij SHAKEMENT gaat u akkoord met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op uw bestelling.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Het contract
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten bij herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Vragen van klanten en productbeschrijvingen
Artikel 18 - Intellectuele eigendom
Artikel 19 - Persoonsgegevens
Artikel 20 - Links

 

Artikel 1 - Definities

Onder deze voorwaarden:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, de leverings- en/of afnameverplichting die gespreid is in de tijd;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de gestelde bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: bij een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en/of diensten, wordt tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt van één of meer communicatiemiddelen tussen de ondernemer en de klant.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Shakement B.V. (juridische naam)
SHAKEMENT (handelsnaam)
Promenadeplein 113 unit 1
2711 AB, Zoetermeer
Nederland
E-mailadres: info@shakement.com
KvK-nummer: 82964815
BTW-nummer: NL859469785B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de consument zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien naast de algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  5. Elk aanbod bevat voldoende informatie, zodat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
 • The price including taxes;
 • The possible costs of shipping;
 • The way in which the agreement will be concluded and which actions are required;
 • Whether or not to apply the right of withdrawal;
 • The method of payment, delivery and execution of the agreement;
 • The period for accepting the offer or the period within which the entrepreneur guarantees the price;
 • Whether the agreement will be filed after the conclusion and, if so, on which side it can be consulted for the consumer;
 • The way in which the consumer, prior to the conclusion of the agreement, can check the information provided by him under the contract and, if he wishes, rectify it;
 • The minimum duration of the distance contract in case of an extended transaction.

Artikel 5 – Het contract

 1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een beveiligde webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 4. De ondernemer kan - binnen de wet - de klant op de hoogte stellen van het vermogen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een deugdelijk aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer draagt ​​er zorg voor dat bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, wordt verzonden:
 6. het adres van de vestiging van het bedrijf waar de klant met klachten terecht kan;
 7. informatie over garanties en service na verkoop;
 8. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 9. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is; F. Indien de klant een herroepingsrecht heeft en het modelformulier voor herroeping.
 10. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 11. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product in originele ongeopende staat aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer te melden en terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen zijn/haar herroepingsrecht niet kenbaar heeft gemaakt of het product niet aan de ondernemer is teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument reeds betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is dat het product reeds in ontvangst is genomen door de ondernemer of sluitend bewijs van volledige retourzending kan worden overlegd. Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk een andere betaalmethode goedkeurt.
 3. In geval van schade aan het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. .
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;


Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in de aanbieding vermelde periode zijn de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als deze het gevolg zijn van wet- of regelgeving. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer hiermee instemt en:
 4. ze het gevolg zijn van wet- of regelgeving; of
 5. de klant is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de verhoging ingaat.
 6. De prijzen zijn inclusief BTW vermeld bij de levering van producten of diensten.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.


Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties van de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. .
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Retournering van de producten dient in de originele verpakking en in nieuwstaat te zijn.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De opdrachtnemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen accepteren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dit geval het recht om het contract zonder boete te ontbinden en recht op terugbetaling van zijn/haar betaling.
 4. Alle leveringsdata zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Mocht de bezorging niet thuis lukken, dan kan de bestelling bij de buren worden afgeleverd. Onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vervalt. We zullen echter elke klacht naar beste vermogen oplossen.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Looptijd

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

Annulering

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


Artikel 13 - Betaling

 1. De consument dient het verschuldigde bedrag vooruit te betalen.
 2. De klant is verplicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens of de opgegeven betaling onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Bij verzuim van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer heeft een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De ondernemer streeft ernaar alle ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden.


Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk of op zodanige wijze door de consument op een toegankelijke manier te worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager te worden vastgelegd.


Artikel 17 - Vragen van klanten en productbeschrijvingen

SHAKEMENT heeft het volste vertrouwen in haar producten en probeert de producten zo goed mogelijk te omschrijven en de vragen van de klant zo goed mogelijk te beantwoorden. SHAKEMENT is echter geen arts, daarom doet SHAKEMENT geen uitspraken over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie op deze website is niet beoordeeld door medische experts en kan niet worden beschouwd als medisch advies. Raadpleeg altijd een medisch gekwalificeerd arts voordat u met de (bij)voeding begint.


Artikel 18 - Intellectuele eigendom

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite toebehoren aan de ondernemer, diens toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Deze site is bedoeld voor intern of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan ​​de site te verveelvoudigen anders dan door deze te downloaden en te bekijken op een enkele computer en/of een hardcopy te printen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHAKEMENT is het niet toegestaan ​​deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of op een netwerk beschikbaar te stellen. Het is niet toegestaan ​​om deze site te framen.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van SHAKEMENT, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan ​​deze merken te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van SHAKEMENT.

Deze site is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Op deze website kunnen interactieve pagina's zoals reviews worden aangeboden. SHAKEMENT is niet verantwoordelijk voor meningen en berichten die door bezoekers/gebruikers op de website worden geplaatst. Deze meningen en berichten weerspiegelen niet de mening of het beleid van SHAKEMENT.


Artikel 19 – Persoonsgegevens

De ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid. De ondernemer neemt de geldende privacy wet- en regelgeving in acht.


Artikel 20 - Links

De site van de ondernemer kan advertenties van derden of links naar andere sites bevatten. De ondernemer heeft geen invloed op het privacybeleid van deze derden of hun sites en is hiervoor niet verantwoordelijk.

Gefeliciteerd! U bent een van de weinigen die de voorwaarden heeft gelezen. Als u vragen heeft, laat het ons weten. Zo niet, dan zien we je bestelling graag tegemoet. Met vriendelijke groeten, het SHAKEMENT-team!

You have successfully subscribed!
This email has been registered